Samenwerking Natuurmonumenten

Vrijdag 15 november 2013 hebben Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten en Ben Bergsma, algemeen directeur van Calduran de overeenkomst ondertekend. Hiermee wordt de samenwerking tussen beide organisaties, die jaren geleden begon met de overdracht van Het Blauwe Meer aan Natuurmonumenten, succesvol voortgezet.

Ondertekening NatuurmonumentenCalduran Kalkzandsteen mag de zandwinning van haar locatie Hoogersmilde uitbreiden. Daarvoor is recent opnieuw vergunning verleend. Deze uitbreiding is voorbereid in overleg met Natuurmonumenten, beheerder van het omliggende Natura-2000 gebied Leggelderveld. Calduran benaderde in een vroeg stadium Natuurmonumenten. Na zorgvuldig onderzoek en met oog voor de aanwezige natuurwaarden, is een vergunningaanvraag ingediend waar Natuurmonumenten zich goed in kon vinden. De winning zal plaatsvinden met respect voor de natuur in dit Natura-2000 gebied.

De hydrologische effecten van de zandwinning op de aangrenzende heide en vennen en op het agrarisch gebruik zijn diepgaand onderzocht. Met goede maatregelen zijn negatieve effecten te voorkomen. Calduran legt onder meer een kleischerm aan in de bodem om wegstromen van water te voorkomen. Door alleen zand te winnen in de natte winterperiode wordt een grote daling van de grondwaterspiegel voorkomen.

In overleg met Natuurmonumenten heeft Calduran een plan ontwikkeld voor de inpassing van de zandwinput in het omringende natuurgebied. Landschapsarchitect Robbert de Koning uit Arnhem maakte daarvoor een landschapsplan. Aan de zuidkant van de zandwinput heeft Calduran een start gemaakt met deze inrichting. De oever krijgt een natuurlijke inrichting. Op de aangrenzende bosstrook zijn bomen en struiken verwijderd en herstelt zich de vroegere heide. Deze gaat over in de natte heide en vennen van het Leggelderveld. Natuurmonumenten begraast het geheel met koeien.